ارزش وابسته تراکنش‌ها

گروه مربوطه : ارزهای دیجیتال
زیر گروه مربوطه : متفرقه
ارزش وابسته تراکنش‌ها

ارز‌های دیجیتال به گونه‌ای هستند که ارزش آن‌ها بر اساس میزان مقبولیت و تعهد کاربران آن تعیین می‌شود، اما ارز دیجیتال ملی بر اساس قدرتی هم‌ردیف ارزش ریال ارزش‌گذاری می‌شود. نکته اصلی اینجاست که ارزش ارز دیجیتال ملی هم با ریال جابه‌جا خواهد شد، این یعنی متغیر‌های ارز دیجیتال ملی به کلی با متغیر‌های ارز‌های دیجیتال رایج تفاوت دارد.