ارز دیجیتال بانک مرکزی (CBDC) چیست؟

گروه مربوطه : ارزهای دیجیتال
زیر گروه مربوطه : متفرقه
ارز دیجیتال بانک مرکزی (CBDC) چیست؟


ارزهای دیجیتال بانک مرکزی (CBDC)، یا ارزهای دیجیتال ملی، ارزهای مجازی‌ای هستند که از سوی یک نهاد ناظر فدرال منتشر و کنترل می‌شوند. از این رو، این ارزها کاملاً تحت نظارت دولت هستند. ارزهای دیجیتال بانک مرکزی، برخلاف اغلب ارزهای دیجیتال، غیرمتمرکز نیستند – بلکه نماینده پول فیات خواهند بود، اما به‌صورت دیجیتال.

درنتیجه، بانک مرکزی‌ای که یک CBDC منتشر می‌کند، هم نهاد ناظر آن خواهد بود و هم دارنده حساب مشتریان آن‌ها. هر واحد ارز دیجیتال بانک مرکزی معادل دیجیتالی امنی برای یک اسکناس است و معمولاً از تکنولوژی دفتر کل توزیع‌شده (DLT) استفاده می‌کند.

ارزهای دیجیتال بانک مرکزی واکنشی در برابر محبوبیت روزافزون ارزهای دیجیتالی هستند که در محدوده‌ی نظارت نهادهای ناظر قرار نمی‌گیرند. در نتیجه CBDCها سعی کردند از ارزهای دیجیتال، به لحاظ راحتی و امنیت، پیشی بگیرند و ویژگی‌های فوق را با ویژگی‌های قدیمی و کارآمد سیستم بانکی تلفیق کنند. در سیستم متداول بانکی گردش پول مدیریت‌شده و دارای پشتوانه است.